ປະສາດຊາຍ
~castells de sorra~

Tan averaos pero tan estremaos

Yo xugando a Pokémon GO
Yo xugando a Pokémon GO (Foto: 小原Leonardo)

Qué ye lo que queda d’internet d’enantes? Les redes sociales de güei día son too menos sociales: zárrante dientro la to redolada social y yá cásique nun te rellaciones con desconocíos. Nun me canso de dicilo y repitilo porque ye daqué que siento caldía: robáronnos internet y nin cayimos na cuenta. Y agora a ello hai que sumar tamién lo de phubbing, que ye cuando tamos con daquién enganchado nel móvil que nun nos fai nin caso y de xuru yá nos pasó a toos. La verdá, nun sé qué pasa cola xente. Tenemos el mundiu na punta de los deos y siempre escoyemos estremanos porque sí. Ú vamos aparar?