ປະສາດຊາຍ
~castells de sorra~

El tiempo

Este dia ya vene almorza na de amon casa cuantos mana parientes. El razon kay ahora bien viejo gad ya mio abuelo y abuela. Mi abuelo puede lang siempre come solo-solo, pero hinde ya sila dos puede camina na de ila mismo cuerpo o conversa. Era queda bueno ole de ila salud, pero ansina gayod el vida: no puede kita hace vira o sangga el tiempo…

The Time Machine(Ilustracion sacao de Васељенска ТВ)