ປະສາດຊາຍ
~castells de sorra~

Paura

Da un toc go pròpio del bon l’inpresion de scominçiar a desmentegar ƚe robe. L’è vera, no go pi i me 15 anni, ma fin che ponto saraƚa na cosa normal desmentegar i nomi de ƚa zente e de ƚe robe? O sonti un cojon per intestardirme?

Da ceo, ƚa me ga senpre piasest ricordar. Chisà par cueƚa go tanta paura de desmentegar. Desmentegar i sucesi. Desmentegar ƚe persone. Desmentegar chi son. Dopotut, che cosa xeƚa na persona sensa i so ricordi?

Sò che no se pol mia sèlier, ma almanco ‘nte sto punto de la vita penso che no vui mia durar come i noni…