ປະສາດຊາຍ
~castells de sorra~

FELICI ma furlans

Vuê o cjatât par acident une serie furlane su YouTube: “FELICI ma furlans”. O ricuardi che cuant che mi soi interessât di furlan intal 2008, nol era tant ce cjatâ oben ce scoltâ su internet, e par chest ae fin o ai lassât di bande l’idee di imparâlu.

Par vie che nol è migo facil di cjatâ robe di cheste cualitât in furlan, le ai cjalade int’un flât cun grant interès, e dopo o ai decidût di lei “Il Friulano in tasca” di Assimil. O soi pardabon maraveât des similaritâts fra il furlan e il catalan e l’ocitano.

No sai ancjemò fevelâ furlan e per scrivi o ai dibisugne di dizionari, ma bisugne ben tacâsi di cualchi part, no mo?