ປະສາດຊາຍ
~castells de sorra~

Lejos

Las oportunidades hay que saber aprovecharlas. Hay quienes digan que mejor escuchar al corazón y no darle muchas vueltas. No sé si me estoy precipitando, pero el tiempo lo dirá…

Mostrar/Ocultar traducción
Lluny (Lejos)
Whiskyn’s

Lluny dels de casa, lluny del que conec.
Arraconar totes les dèries per un temps,
buscant en la distància,
resposta a tots els perquès.

Lejos de los de casa, lejos de lo que conozco.
Arrinconar todas las obsesiones por un tiempo,
buscando en la distancia,
respuesta a todos los porqués.

Un llarg viatge cap a un nou indret
per a poder fer una glopada d’aire fresc
i retrobar la màgia
que alguna cosa m’ha pres.

Un largo viaje hacia un nuevo lugar
para poder dar un bocanada de aire fresco
y reencontrar la magia
que algo me ha quitado.

Lluny de tu, lluny de tot,
avui costa tant no tenir-te a prop.
Moro per tornar, conto cada segon,
enyorant-me a l’altra banda de món.
Res no es mou,
sembla que plourà de nou.
I al meu trist posat un dolç somrís, que de cop,
s’ha dibuixat amb el teu record.

Lejos de ti, lejos de todo,
hoy cuesta tanto no tenerte cerca.
Me muero por volver, cuento cada segundo,
añorándote en el otro lado del mundo.
Nada se mueve,
parece que lloverá de nuevo.
Y en mi triste expresión una dulce sonrisa, que de repente,
se ha dibujado con tu recuerdo.

Omplint diumenges passejant tot sol
en tardes fredes, recordant els moments bons.
Endreçant les idees,
veig ara on és el meu lloc.

Llenando domingos paseando a solas
en tardes frías, recordando los momentos buenos.
Ordenando las ideas,
veo ahora dónde es mi lugar.

De la finestra d’una habitació
tan estrangera com ara me’n sento jo,
m’agradaria creure
que anar-me’n va ser el millor.

De la ventana de una habitación
tan estrangera como ahora de ella me siento yo,
me gustaría creer
que irme fue lo mejor.

Donaria tot el que fos
per acaronar el teu cos… com el primer cop…

Daría todo lo que fuera
para acariciar tu cuerpo… como la primera vez…