ປະສາດຊາຍ
~castells de sorra~

Interlingua

Io ha discoperite interlingua in 2006, quando io ha comenciate a leger super le linguas artificial, ma usque a hodie, io non lo habeva apprendite pro multe causas que non vale le pena discuter hic. Malgrado que io es esperantista desde qualque annos, io jammais ha credite al linguas auxiliar como le solution al problemas de communication inter le homines.

Recentemente, io ha decidite de apprender interslave proque io voleva communicar me con le slavos e anque comprender lor linguas, ma sin deber selectionar solmente un lingua. Pro isto, io ha comenciate a interessar me al linguas zonal.

Interlingua hodie interessa me non como un lingua auxiliar, ma como lingua panromanic, mesmo si illo non ha essite create pro iste objectivo. Proque le parlatores de linguas romanic pote comprender lo sin studios previe e illo es ben projectate, il pare a me que interlingua pote esser un bon instrumento pro le communication a senso unic con le parlatores de linguas romanic.