ປະສາດຊາຍ
~castells de sorra~

Diada 2016

Doncs res, el missatge del poble català és clar, els que semblen no entendre’l són els politiquers. Una miqueta més de responsabilitat i voluntat política, i no els falleu, sisplau!